Inschrijven van nieuwe patiënten is weer mogelijk. Wij zijn open voor patiënten met postcode gebied 3012-3015 of 3021. Klik hier of kom langs op de praktijk.

Algemene informatie

Click for English

De huisartsenpraktijk maakt deel uit van Gezondheidscentrum Mariastraat.
Wij werken nauw samen met de andere zorgverleners in het gezondheidscentrum. 

Op deze site treft u informatie aan over onze medewerkers en over de praktijk. U kunt hier ook terecht voor een directe inschrijving in de praktijk, het aanvragen van herhaalrecepten en informatie over het maken van afspraken.

Spreekuren
Op het spreekuur van de huisarts kunt u terecht voor al uw medische vragen en problemen. U dient van tevoren een afspraak te maken. De assistente zal u kort om een toelichting vragen, zodat we u beter kunnen helpen. Indien u meerdere klachten wenst te bespreken, geef dit dan ook aan bij de assistente. Als het spreekuur het toelaat, kan er een dubbele afspraak (20 min) worden gemaakt.

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken op een van de spreekuren of een visite aanvragen door contact op te nemen met de assistente. De assistente zal u vragen naar de aard van uw klachten. Dit is nodig voor het goed inplannen van het spreekuur, waarbij wij ook rekening houden met spoedeisende klachten. Verder is de assistente opgeleid om u van advies te voorzien indien dit mogelijk is.

Voor spoedgevallen zijn wij zijn de gehele dag telefonisch bereikbaar. 
Voor het maken van een afspraak vragen wij u bij voorkeur tussen 8:00 en 11:00 of tussen 13:30 en 16:00 te bellen.

Van 11:00-13:00 uur maken we gebruik van een elektronisch antwoordapparaat om dringende zaken van het ochtendspreekuur goed af te kunnen handelen.

Huisbezoek/visite
Het is mogelijk om een huisvisite aan te vragen wanneer u in verband met ernstige ziekte of leeftijd niet in staat bent om naar de praktijk te komen. 
Neemt u voor 10:30 uur contact op met de assistente om een visite in te plannen.   

Uitslagen
Als er bij u aanvullend onderzoek (bloed prikken, röntgenfoto etc) gedaan is, dient u na een aantal dagen zelf contact met de praktijk op te nemen voor de uitslag. Wij mogen geen informatie verstrekken aan derden, zonder dat u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven en/of deze persoon duidelijk geregistreerd staat als contactpersoon.
De praktijk is tussen 08:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar. 
Voor uitslagen kunt u het beste bellen tussen 14:00 en 16:00 uur.
Onderzoeken aangevraagd door de specialist waarnaar u bent verwezen, worden bij een volgend bezoek door de specialist medegedeeld. 


Chirurgische ingrepen
In onze praktijk is het mogelijk om kleine chirurgische verrichtingen door de huisarts te laten doen. U kunt hierbij denken aan het verwijderen van moedervlekken, een vetbult, een talgkliercyste of andere (hinderlijke) plekjes. Voordat de huisarts een ingreep kan verrichten dient u eerst een afspraak te maken om de aandoening te laten beoordelen en te zien of een chirurgische ingreep noodzakelijk is. De eventuele ingreep kan dan op een later moment verricht worden.

Spiraaltje 
Het is mogelijk om in onze praktijk een spiraaltje (koperspiraal of hormoonspiraal) te laten plaatsen. Voordat dit gedaan kan worden, dient u dit eerst met de huisarts bespreken. Neem hiervoor contact op met de praktijk.

Privacy 

In ons gezondheidscentrum hechten wij belang aan uw privacy. Wij zullen ons uiterste best doen om aan de nieuwe wetgeving AVG (algemene verordening gegevensbescherming) te voldoen. Er zijn protocollen opgesteld waar wij ons per 25 mei 2018 aan dienen te houden. Zo zullen we u in sommige gevallen extra vragen moeten stellen om uw identiteit te controleren. Verder mogen wij geen gegevens (meer) verstrekken aan derden. Wanneer het noodzakelijk is dat medische gegevens aan een contactpersoon worden medegedeeld, dient deze persoon expliciet door u te worden aangewezen als contactpersoon. Wij noteren dit ook in het dossier.

Naast bovenstaande voorbeelden zullen er nog vele, meer en minder zichtbare, regels worden nageleefd. Wij realiseren ons dat het in sommige gevallen kan zorgen administratieve handelingen, ook aan uw kant. Verdere informatie over de regelgeving kunt u hier vinden. Bij vragen kunt u zich ook wenden tot de assistente.

 


 

General information

The  general practice is part of the Gezondheidscentrum Mariastraat (Health Care Centre Mariastraat). We coöperate intensely with the other health carers in the centre.

On this site you will find information about our contributors/colleagues and about the practice. You can also click on this site for a direct registration in the practice, requesting repeat prescriptions and information about making an appointment.

Consultation hours

During the consultation hours of the general practitioner you are welcome with all your medical questions and problems. You need to make an appointment beforehand. The assistent  will ask you for a short explanation, so  we can help you better.

If you want to discuss more complaints than one, you should also tell the assistent. When the diary permits it, she can make a double appointment (20 min.) for you.

Making an appointment

You can make an appointment for one of the consultation hours or request a home visit, by contact with the assistent. 

The assistent will ask you about the nature of your complaints. This will help us in planning our consulting hours. By doing so we will also pay extra attention to urgent complaints. Furthermore the assistents are trained in providing advice to treat certain complaints. 

For making an appointment we request you to call between 8:00 hours and 11:00 hours or between 13:30 hours and 16:00 hours. Between 11:00 and 13:00 o'clock we will be using an answering machine in order to take care of urgent matters provided to us in the morning.

Home visits

It is possible to request a home visit if you are not able to come to the practice because of a serious disease or because of your age.

Get in contact with the assistent before 10:30 hours to plan a visit.

Results

If additional research has been done for you (blood samples taken, X-ray etc), you need to contact the practice yourself for the result. We are not allowed to give medical information to people other than yourself, unless you provided us with explicit permission to do so.  You can reach the practice by phone between 8:00 hours and 17:00 hours, but for results it is best to call between 14:00 hours and 16:00 hours. 

The results of researches or examinations by a medical specialist, you have been referred to, will be communicated with you at your next visit to the specialist.

Surgical procedures

In our practice it is possible to have  minor surgery done by the general practitioner. You can think of removing birthmarks, humps, sebaceous gland cysts or other annoying spots. Before the general practitioner can do the surgery, you need to make an appointment first so the problem can be assessed, to see if surgery is necessary. The surgery can then be done at a later date.

IUD

An IUD (intra-uterine device) can be placed in our practice. Before this can be done you need to discuss this with the doctor. Get into contact with the practice to make an appointment.

Privacy 
In our Health centre we value privacy. Since 24th of may we try to apply the new European privacy guidelines. This means we will pay extra attention to protection of your medical information. Although this is not new, we need to follow the guidelines more strictly. In some occasions we may need te ask you extra information to confirm your identity. 

We also need te pay extra attention to whom we give information to. Although in some occasions it may seem strict, we are not allowed to give information to people other then yourself. In some cases it is best to registrate one person who can contact us and ask for information, but to do so, we need your/the patients explicit confirmation. We do realise this might implicate some additional work.

Besides the examples mentioned above you may or may not notice some changes. If you want more information in English it is best to look into General Data Protection and Regulation (GDPR). Of course you can also ask our assistant.  

  

Contact
  • 010 - 4369241
  • 010-4369241